• M. Dhar (2004 - 2009)
  • Shipra Basu (2010 - 2015)
  • Christina Kharpuri (2015 - 2019)
  • Dr. Sammedea Waanbah (2020 – 2022)
  • Mrs. Anamika Choudhury (2022 - till date)